معنی کلمه قهر و تهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قهر و تهر. [ ق َ رُت َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) قهر و غلبه . قهر و خشم .