معنی کلمه جوهری مستوفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوهری مستوفی . [ ج َ هََ ی ِ م ُ ت َ ] (اِخ ) رجوع به حمیدالدین الجوهری المستوفی و رجوع به لباب الالباب ج 2 صص 208-210 شود.