معنی کلمه دنبلیچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دنبلیچه . [ دُم ْ ب َ / ب ُ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) دم گونه ای که بر بن دنبه ٔ گوسفند آویخته است . (یادداشت مؤلف ).

استخوانی که در ته ستون فقرات گوسفند است . (یادداشت مؤلف ).

دمغزه . عصعص . (یادداشت مؤلف ).