معنی کلمه ثمانینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمانینی . [ ث َ ] (اِخ ) عمربن ثابت الضریر، مکنی به ابوالقاسم از مردم قریه ٔ ثمانین . یکی از مشاهیر نحات از شاگردان ابن جنی . اورا در نحو و دیگر اقسام ادب عرب تآلیف بسیار است و از جمله شرح برلمعه و بر تصریف ملوکی و کتاب المقید فی النحو. (روضات الجنات ص 322). و وفات وی بسال 482 هَ . ق . بوده است .