معنی کلمه جوهرز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوهرز. [ ج َ / جُو هََ ] (اِ مرکب ) یولاف صحرایی . (فرهنگ فارسی معین ).