معنی کلمه ظاطریة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاطریة. [ طِ ری ی َ ] (اِخ ) محلی در جنوب شرقی بغداد.